messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัดฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมะลิสา เชื้อหงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิรสวัสดี แสงอ่อน
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำศรีบ้านบึง
นางสายเพชร สามี
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน
นางสายลม ร่วมจิตร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง
นางรำไพ วงศ์คำจันทร์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
นางชนิกานต์ โกษาผล
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสะอาด
นางสาวสมเกียรติ สานุสันติ์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ-บัวเสียว
นางสมพร วรรณประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน
นางใบบัว จันทร์เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน
นางบุญดร พันชนะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
นางสาวจิตรา ศรีบาล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
นางพนิดา เกตุศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำศรีบ้านบึง
นางสาวเยาวภา ภาระเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา
นางสาวอรอุมา จันทร์เพ็ง
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวพิมพ์ผกา ปิยะวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง
นางสาวจิมประภา อาจหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสะอาด
นางสาวอัญชลีกร สานุสันติ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ-บัวเสียว