ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (จากหินคลุกเดิม ถึง พนังกั้นน้ำ) บ้านยาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง