ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ (จากกุดเทา - หนองหาญฮี) บ้านหาญฮี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง